Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające sił z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie umowy podpisanej 3 listopada 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu oferujemy:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie ok. 81 tysięcy złotych

Dla:

 • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
 • zarejestrowanych bezrobotnych

Stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku.
Roczna karencja w spłacie kapitału
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które wynoszą około 40 zł. miesięcznie
BRAK PROWIZJI I DODATKOWYCH OPŁAT
Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania się dodatkowo o pożyczkę na nowe miejsce pracy.
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie ok. 24 tysiące złotych

Dla:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • niepublicznych szkół,
 • niepublicznych przedszkoli,
 • żłobków lub klubów dziecięcych
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

 

Obsługiwany obszar

MAKROREGION POŁUDNIOWY obejmujący województwa:

 • łódzkie,
 • świętokrzyskie,
 • podkarpackie,
 • małopolskie,
 • śląskie,
 • opolskie.